Psykologiska faktorer att räkna med

Ingenting vi gör, gör vi någonsin utan anledning. Det är inte alltid vi kan förklara eller ens själva förstå, och många gånger är det inte någonting vi ens tänker på, men vi har alltid en anledning till allt det vi gör.
Anledningen ligger oftast i de erfarenheter vi har av liknande situationer: dels erfarenheter av vad konsekvenserna av olika sätt att bete sig brukar vara och dels erfarenheter av de olika sätten att agera i sig - det agerande vi har mest erfarenhet av och som känns mest bekant är det vi oftast använder oss av rent "instinktivt". Vi behöver inte ens ha personlig erfarenhet av att agera på det sättet, det våra föräldrar och andra förebilder gjort hör också till den erfarenhetsbank vi plockar ur.

Allt vi kan och gör är därför ett direkt resultat av vilka erfarenheter vi har - eller saknar - av olika situationer fram tills nu. Saknar vi egna erfarenheter av den situation vi råkar befinna oss i, går vi ändå till vår erfarenhetsbank och väljer ut ett agerande i taget för att se vilken av dessa som bäst fungerar för oss i den nya situationen.
Det är inte alltid den mest effektiva metoden att använda sig av vi väljer utan vi väljer automatiskt den vi uppfattar som "rätt" utifrån de värderingar vi lärt in och utifrån det vi uppfattar som vårt mål, och som samtidigt är enklast att utföra för att det är det agerande vi är mest bekanta med.
Vi alla agerar utifrån de värderingar, tankesätt och handlingsmönster vi lärt in som barn eller vuxna.
Många av besluten sker alltså helt omedvetet - och vi funderar inte närmare över varför vi fattar dem. Det är inte nödvändigtvis dåligt, det finns ingen anledning att analysera alla de dagliga besluten, men det finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till - vad våra val skapar för konsekvenser.

Oavsett vad vi har för anledningar att göra de val vi gör skapar dessa val konsekvenser för oss själva och för andra. De konsekvenser som är lättast att upptäcka är dem vi föreställt oss i förväg: om det blev som vi tänkt dig eller inte.
De flesta av våra val medför både positiva och negativa konsekvenser, och i de fall vi inte har tillräckliga erfarenheter av metoder som fungerar bättre, dvs. utan att skapa negativa konsekvenser, väljer vi ofta att se de negativa konsekvenserna som ett "nödvändigt ont" för att uppnå de positiva konsekvenserna.

Det är inte heller alltid så lätt att förutsäga vilka konsekvenser som kommer att verka positivt eller negativt på längre sikt. Det är alltför ofta vi är helt omedvetna om vidden av de konsekvenser alla våra val skapar.
En av dessa konsekvenser som kan vara svårare att se är det faktum att våra handlingar skapar erfarenheter hos oss själva och hos andra.
När du provat ett agerande och fått ett resultat (det du ville ha eller ett oväntat) har du själv fått en erfarenhet om hur väl det agerandet fungerar, men samtidigt har människorna runt dig fått en erfarenhet av vilket agerande de kan förvänta sig av dig i liknande situationer.
Precis som vi tar med oss erfarenheter från alla situationer vi upplever skapar det vi gör erfarenheter hos andra.

Att utgå från erfarenhetsskapandet påverkar din roll som fostrare på två sätt.
Dels genom att du börjar fundera över orsak och verkan i ditt liv; vilka dina anledningar är, varför du väljer de metoder och det bemötande du väljer, och dels genom att du börjar fundera över vilka konsekvenser dina handlingar skapar i ditt barns utveckling och lärande.